مهندسی فروش

27 فروردین 1403
5.000.000 تومان / در ماه
ارسال درخواست

شرح شغل

متن اگهی استخدام
نیروی مهندسی
اشنا به نرم افزارهای طراحی و عمران و نرم افزار های سازمانی
دارای روحیه کار تیمی
دارای مهارت پیگیری کارها و نهایی نمودن شرح وظایف
نتیجه گرا
دقیق و منظم دارای روحیه فرایند محور

تصاویر