مهندسی فروش

متن اگهی استخدام نیروی مهندسی اشنا به نرم افزارهای طراحی و عمران و نرم افزار های سازمانی دارای روحیه کار تیمی دارای مهارت پیگیری کارها

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد