کارگاه آموزشی مهارت‌افزایی آمادگی شغلی

نمایشگاه کار و کاریابی

روز اول همایش بررسی چالش‌ها و راهکارهای شناسایی، جذب، توانمندسازی و حفظ سرمایه انسانی (کارگاه‌های آموزشی)

روز دوم همایش بررسی چالش‌ها و راهکارهای شناسایی، جذب، توانمندسازی و حفظ سرمایه انسانی