لیسانس صنایع در کارخانه رنگرزی

ارسال درخواست

شرح شغل

ICDL
رشته صنایع- فارغ التحصیل یا نزدیک به اتمام تحصیل