کارشناس حسابداری درشرکت افروغ

ارسال درخواست

شرح شغل

جنسیت مرد- سن 25 تا 35 سال
آشنا باسیستم کامپیوتر و اکسل و آشنایی با نرم افزارهای حسابداری