دیپلم به بالا در زمینه برق- مونتاژ تابلوهای الکتریکال درگروه صنعتی تفکر نیا، بهینه کاران شرق

30 بهمن 1402
ارسال درخواست

شرح شغل

مونتاژ تابلوهای برق( ترجیحا اداره برقی) اجرای تأسیسات برق صنعتی
سن: حداکثر 35 سال- وضعیت تأهل: ترجیحاً متأهل
وضعیت نظام وظیفه: ترجیحاً پایان خدمت یا معاف از خدمت