مهندس برق

کنترل کیفیت کار در آزمایشگاه

مهندسی الکترونیک

آشنایی با مدارات آنالوگ و دیجیتال – توانایی کار با قطعات الکترونیکی و نحوه حمل و نگهداری از آنها – توانایی کار با نرمافزارهای کاربردی

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد