استرس شغلی

استرس شغلی یک مسئله روزمره در محیط کار است که تأثیر مستقیمی بر عملکرد و بهره‌وری افراد دارد …

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد