مهندس مکانیک

کارشناسی مهندسی مکانیک جنسیت:آقا آشنایی با ابزارهای اندازه گیری

مهندس صنایع

تسلط بر برنامه ریزی و کنترل تولید

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد