فنی مهندسی- نقشه کشی صنعتی در شرکت

ارسال درخواست

شرح شغل

پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی، رعایت ساعت ورود و خروج مطابق ساعت مقرر شده توسط شرکت رعایت شود. اصول 5S ، متابعت از دستورات مافوق، استفاده از لباس فرم مخصوص در محیط کار، درک و پایبندی به اصول، قوانین و مقررات سازمان