مهندس مکانیک

کارشناسی مهندسی مکانیک جنسیت:آقا آشنایی با ابزارهای اندازه گیری

مهندس مکانیک گرایش سیالات

آشنایی با ابزارهای اندازه گیری و ابعاد برداری و توانایی کار با آن – توانایی کار با نرم افزارهای طراحی – داشتن حداقل شناخت نسبت

مهندس مکانیک گرایش ساخت و تولید

آشنایی با ابزارهای اندازه گیری و ابعاد برداری و توانایی کار با آن – توانایی کار با نرم افزارهای طراحی – داشتن حداقل شناخت نسبت

فنی مهندسی- نقشه کشی صنعتی در شرکت

پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی، رعایت ساعت ورود و خروج مطابق ساعت مقرر شده توسط شرکت رعایت شود. اصول 5S ، متابعت از دستورات

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد